1.    כללי
מפעילי אתר Firststep2success (להלן: "הבעלים", "האתר") מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר. תנאים אלה מלמדים על מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, לרבות שירותיו ומפרטים את האופן בו משתמשת הנהלת האתר במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. אנא עיין בהצהרת הפרטיות זו בקפידה על מנת להבין כיצד יטופל המידע האישי אודותיך כאשר הינך עושה שימוש באתר זה.  ע"י שימוש באתר הינך מביע את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות הנ"ל. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.
הנהלת האתר רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.
 
חלק משירותי האתר ובפרט שירות המבדק הראשוני לסבירות קיומה או העדרה של בעיית התפתחות מסוג כלשהו בילד הנבחן, מחייבים הרשמה. בעת ההרשמה, המשתמשים נדרשים למסור מידע אישי כדוגמת שם פרטי, שם משפחה, מין, גיל, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, מספר טלפון, פרטי אמצעי תשלום ועוד. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירות. הנך מצהיר בזאת כי אתה בעל הסמכות והרשות המשפטית למסור את פרטיו של הנבדק (לרבות קבלת הסכמתו של כל אפוטרופוס נוסף אם נדרש על פי הדין), שאם לא כן, הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמת בעל הסמכות והרשות המשפטית למסור פרטים אלו ולערוך את הבדיקה. כאשר הנך מוסר מידע אישי של צד שלישי, הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו להנהלת האתר, לשם קבלת השירות באתר.
 
3.    מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותי האתר יישמרו במאגר המידע של האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים בהם הנך נדרש למסור את המידע האישי כאמור.
 
4.    השימוש במידע
בעת שתשתמש באתר, יתכן שיצטבר מידע על האופן שבו אתה משתמש בו. מידע כזה יכול שיכלול, לדוגמה, מה קראת באתר, מהם העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (כתובת ה- IP) ממנה ניגשת לאתר ועוד. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
4.1  כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר ולשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך כך לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם;
4.2 כדי לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר או לשנות ולבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאין בו כדי לזהות אותך אישית;
4.3 הנהלת האתר רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין מידע שהיא עצמה תפרסם ובין מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. אתה תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. עם זאת, הנהלת האתר לא תמסור מיוזמתה את פרטיך האישיים למפרסמים לשם פניה אליך בדיוור ישיר;
4.4  ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך);
4.5  לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. השימוש במידע למטרה זו לא יהיה בו כדי לזהות אותך אישית;
4.6   לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.
אנו ממליצים לך להתעדכן מידי פעם במדיניות הפרטיות של האתר, כיוון שהיא עשויה להשתנות מעת לעת.
 
5.    מסירת מידע לצד שלישי

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים שלהלן:
  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
  • אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר או כל גוף קשור אליה;
  • בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
  • אם הנהלת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
6.    פרסומות של אדם או חברה אחרים
 אנו עשויים להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר (ככל שישנן כאלו), מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על שימושך באתר, למשל פרסומות שהוצבו באתר בהן צפית. באופן זה הן מבקשות לנסות ולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה ל- Cookies של האתר ולאתר אין גישה ל- Cookies שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות המנהלות את מערך הפרסום באתר ולמנוע מהן לשלוח Cookies אל המחשב שלך ולקרוא אותן ממנו, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן שכתובתן מופיעה באתר.
 
7.    אבטחת מידע
הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות למידע שהוזן על ידי משתמשים באתר.


8.    הגישה לפרטיך האישיים
במידה ובכל זמן נתון תביע את רצונך לעדכן את המידע אותו הצגת במעמד הרישום או לבדוק את נכונותו, תוכל לפנות להנהלת האתר דרך דף "צור קשר".
 
 
9.    זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981- כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. אם מצאת כי המידע אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. ואנו נעשה כן. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש להנהלת האתר לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר על ידי הנהלת האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

 

הצהרת פרטיות זו מיושמת על האתר בלבד. האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. ברגע שהינך נכנס לאתר אחר, תהיה מודע לכך כי אין אנו אחראים להתנהלות הדברים ביחס לשמירת הפרטיות באתרים אלה. אנו מעודדים אותך לבחון את מדיניות הפרטיות בכל אתר אינטרנט שהינך מבקר בו דרך קישור מהאתר או כל אתר אחר האוסף מידע אישי עבורך.
במידה ויש לך שאלות לגבי מדיניות פרטיות זו, אנא פנה בדואר אלקטרוני ל- info@firststep2success.co.il.
 
 
 
התפתחות הילד | מוטוריקה גסה | מוטוריקה עדינה | יכולת שפתית | יכולת רגשית | יכולת חברתית | מה חדש?